കമ്പനി എക്സിബിഷൻ

ഷാങ്ഹായ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോർ എക്സിബിഷൻ

ഷാങ്ഹായ്-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-സ്റ്റോർ-എക്സിബിഷൻ-(1)
ഷാങ്ഹായ്-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-സ്റ്റോർ-എക്സിബിഷൻ-(6)
ഷാങ്ഹായ്-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-സ്റ്റോർ-എക്സിബിഷൻ-(2)
ഷാങ്ഹായ്-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-സ്റ്റോർ-എക്സിബിഷൻ-(8)
ഷാങ്ഹായ്-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-സ്റ്റോർ-എക്സിബിഷൻ-(5)
ഷാങ്ഹായ്-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-സ്റ്റോർ-എക്സിബിഷൻ-(9)

129-ാമത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മേള

ദി-129-ാമത്-ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഫെയർ-(2)
ദി-129-ാമത്-ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഫെയർ-(13)
ദി-129-ാമത്-ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഫെയർ-(8)
ദി-129-ാമത്-ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഫെയർ-(15)
ദി-129-ാമത്-ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഫെയർ-(11)
ദി-129-ാമത്-ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഫെയർ-(16)

Xiamen ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോർ എക്സിബിഷൻ

Xiamen-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-സ്റ്റോർ-എക്സിബിഷൻ-(1)
Xiamen-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-സ്റ്റോർ-എക്സിബിഷൻ-(4)
Xiamen-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-സ്റ്റോർ-എക്സിബിഷൻ-(2)
Xiamen-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-സ്റ്റോർ-എക്സിബിഷൻ-(5)
Xiamen-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-സ്റ്റോർ-എക്സിബിഷൻ-(3)
Xiamen-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-സ്റ്റോർ-എക്സിബിഷൻ-(6)