സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈസൻസ്

ISO 9001:2015

OHSAS18001:2007

ബി.എസ്.സി.ഐ